Når skal bilen på EU-kontroll?

Me utfører EU-kontroll på dagen! EU-kontroll eller periodisk køyretøykontroll (PKK), på fylgjande klassar:

  • Bubil: Klasse B – C1*
  • Personbil: Klasse B
  • Lett lastebil: Klasse C1*

*Me utfører ikkje EU-kontroll på bilar med luftbrems

[sjekk_Eukontroll]

Endringar i frist!

Frå 8. februar 2019 vil fristen for kontroll og godkjenning verta bestemt ut ifrå siste utførte EU-kontroll og ikkje ut ifrå
siste siffer i kjennemerke.
Dei kjøyretøya som er registrert før 8. februar 2019, og som allereie har ein frist i tråd med siste siffer i
kjennemerke, kan ta ny EU-kontroll når som helst før fristen. Dei er ikkje lenger låst til å berre kunne ta ny EU-kontrollar
inntil 4 måneder før fristen.

Kjøretøy som vert registrert fyrste gong i Noreg etter 8. februar 2019, vil få fyrste frist i henhold til når dei
blei registrert fyrste gang. Kontrollintervallane forblir dei same som i dag for alle kjøyretøygruppar.
Sjølv om kontrollen kan gjennomførast når eigar ynskjer det, er fristen likevel 2 månader for å utbetra
eventuelle manglar og få kjøyretøyet godkjent. Det er viktig å merka seg at ein ikkje-godkjent kontroll likevel
aldri vil føra til ein lengre frist enn den opprinnelege.

Kva blir kontrollert?

Kontrollen består av ein miljø-, og ein trafikksikkerheitsdel. I trafikksikkerheitsdelen kontrollerast bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen vert støy og avgassar målt.

EU-kontrollen skal avdekkje om kjøyretøyet tilfredsstill eit minstekrav til sikkerheit og miljø for å kjøyre på vegen. Kontrollpunkta omfatter blant annet sikt, bremser, lys, støy og avgassar. Feila blir gradert med enten 1,2 eller 3, alt etter kor alvorlege dei er.
Er feila større enn ein 1’er feil, altså merka med 2 eller 3, blir ikkje kjøyretøyet godkjent, og Statens Vegvesen blir automatisk varsla når verksteda send inn kontrollskjema elektronisk. Då må manglane utbetrast og kjøyretøyet visast på nytt. Du som kunde skal alltid få med ein kontrollseddel etter EU-kontrollen. Bedømming med 3’er feil vil seie at feil/mangelen er så alvorleg at det ikkje er lov å kjøyre med bilen.

Klipping av skilter

Dersom bilen ikkje er godkjent innan tidsfristen, vil det liggja ein begjæring i Motorvognregisteret. Ved ein kontroll kan kontrollmyndigheitane, slik som politi, vegvesenet eller tollvesenet, klyppa skilta av bilen om den ikkje er godkjent.