Når skal bilen på EU-kontroll?

Me utfører EU-kontroll på dagen! EU-kontroll eller periodisk køyretøykontroll (PKK), på fylgjande klassar:

  • Bubil: Klasse B – C1*
  • Personbil: Klasse B
  • Lett lastebil: Klasse C1*

*Me utfører ikkje EU-kontroll på bilar med luftbrems

[sjekk_Eukontroll]

Kor ofte skal bilen til EU kontroll?

Personbilar (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1), skal kontrollerast for fyrste gong i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret, og deretter kvart andre år.

Bilar som er registrert i partallsår skal kontrollerast i partallsår, og bilar som er registrert i oddetallsår, skal kontrollerast i oddetallsår. Kontrollane blir fordelt gjennom året ved at siste siffer i kjennemerke avgjer når bilen skal verta kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånadene fell saman med kalendermånadene, med unntak av siffer 0 og 7 som skal kontrollerast i hhv. oktober og november. Bilen kan framstillast for kontroll allerede 4 månader før kontrollmånaden, slik at kontrollfristen utgjer 5 månader.

Fylgjande køyretøy skal til EU-kontroll fyrste gong tidlegast 12 månader etter at dei blei registrert, og deretter éin gong i kalendaråret:

  • personbilar (M1) med tillatt totalvekt over 7 500 kg
  • bussar (M2 og M3)
  • lastebilar (N2 og N3)
  • tilhengarar med tillatt totalvekt over 3 500 kg
  • drosjar
  • ambulansar

Kva blir kontrollert?

Kontrollen består av ein miljø-, og ein trafikksikkerheitsdel. I trafikksikkerheitsdelen kontrollerast bl.a. lys, sikt, bremsar osv. I miljødelen målast støy og avgassar.

EU kontrollen skal avdekkje om køyretøyet tilfredsstiller eit minstekrav til sikkerheit og miljø for å køyra på vegen. Kontrollpunkta omfattar blant anna sikt, bremsar, lys, støy og avgassar. Feila blir gradert med enten 1,2 eller 3, alt etter kor alvorlege dei er.
Er feila større enn ein 1’ar feil, altså merka med 2 eller 3, blir ikkje køyretøyet godkjent, og Statens Vegvesen blir automatisk varsla når verkstaden sender inn kontrollskjema elektronisk. Da må manglane utbedrast og køyretøyet visast på nytt. Du som kunde skal alltid få med ein kontrollseddel etter EU kontrollen. Bedømming med 3’ar feil vil seia at feil/mangelen er så alvorleg at det ikkje er lov å køyra med bilen.

Klypping av skilt

Dersom bilen ikkje er godkjent innan tidsfristen, vil det liggja ein begjæring i Motorvognregisteret. Ved ein kontroll kan kontrollmyndigheitane, slik som politi, vegvesenet eller tollvesenet, klyppa skilta av bilen om den ikkje er godkjent.

Du kan ta EU-kontroll fire månader før

Statens vegvesen sender ikkje lenger ut varsel om EU kontroll, du er sjølv ansvarleg for å overholda fristen. Alle våre kundar får påminnelse 2 månader før frist for EU-kontroll.